PHIẾU THU 3 LIÊN

Tên sản phẩm Phiếu thu 3 liên khổ 130 x 190 mm
Xuất xứ Việt Nam
Loại giấy Giấy ford liên 1, giấy carbonless liên 2 và 3
Kích thước 106 x 190 mm
Số liên 3
Số tờ 150 tờ (cả 3 liên)
Đóng gói/ Quy cách 150 tờ (cả 3 liên)